Bijlages

Bijlage 1b: Toelichting tabel financieel beeld

Bijlage 1b: Toelichting tabel financieel beeld

In deze bijlage is een toelichting opgenomen op de tabel financieel beeld. Hieronder is de tabel opgenomen. Onder de tabel worden de regels toegelicht.

Programmabegroting;   * € 1 miljoen

2024

2025

2026

2027

Stadsbegroting 2023 -  2026

0,0

0,0

-3,4

-3,4

Autonome ontwikkelingen

-1,5

-1,5

-1,5

-0,1

Rente ontwikkeling

-4,9

-6,3

-8,1

-9,1

Ontwikkeling gemeentefonds:

- septembercirculaire 2022

sept.circ. 2022

1,1

1,7

12,9

2,0

- € 1 miljard uit 2026 wordt structureel

voorjaarnota rijk

10,9

- volume groei op basis BBP

voorjaarnota rijk

1,5

- gedeeltelijke compensatie prijsstijgingen 2022

voorjaarnota rijk

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

Herstel reservering voor volumegroei zorg

-4,5

-6,0

Totaal

-7,3

-8,1

-6,6

-6,2

De beginstand is de Stadsbegroting 2023 – 2026. De vorige Stadsbegroting eindigde in het laatste jaar met een nadeel van € 3,4 miljoen.
In de regel autonome ontwikkelingen is een verwacht tekort van € 1,5 miljoen op het indexeren van de begroting opgenomen. In het laatste jaar is een aantal aanpassingen opgenomen vanuit de verwachte uitbreidingen van het aantal woningen en OZB niet-woningen areaal. Ook is in 2027 het financieel effect van de maatregelen jeugd bijgesteld op basis van de besluiten bij de Stadsbegroting 2022.
In de regel renteontwikkeling zijn de hogere rentekosten opgenomen als gevolg van de oplopende rente. In de Stadsbegroting 2022 werd nog uitgegaan van een rente van 0,9%. Bij het maken van de huidige begroting was dit opgelopen tot 2%. Voor 2024 stellen we een rente voor van 3,5%. Hierdoor stijgen de rentelasten met bijna € 5 miljoen in 2024 oplopend naar ruim € 9 miljoen in 2027.

Onder het kopje ontwikkeling gemeentefonds zijn 4 regels opgenomen. De regel septembercirculaire 2022 laat het effect zien van de septembercirculaire van vorig jaar. Het forse bedrag in 2026 betreft vooral de gedeeltelijke éénmalig reparatie van het ravijn, voor alle gemeenten samen was dit € 1 miljard. Dit bedrag is in de voorjaarsnota 2023 van het rijk structureel gemaakt. Dit is opgenomen in de regel € 1 miljard uit 2026 wordt structureel.  
In de voorjaarsnota heeft het rijk aangegeven dat zij het meebewegen van het gemeentefonds met de rijksbegroting, de zogenaamde trap-op tap-af systematiek, vanaf 2027 wil vervangen door een koppeling van het gemeentefonds met het bruto binnenlands product (BBP). Dit moet nog worden uitgewerkt. In de voorjaarsnota gaat het rijk ervanuit dat deze systematiek een volumegroei (is groei exclusief prijseffecten) van het gemeentefonds oplevert van € 150 miljoen. Voor Nijmegen is dit circa € 1,5 miljoen.
De laatste regel betref het herstel van de reservering voor volumegroei van de zorgkosten. Tot deze reservering is besloten omdat het aandeel van de zorgkosten in de rijksbegroting groeit. Via de trap-op-trap-af systematiek profiteren gemeenten van deze groei door een hoger gemeentefonds. Echter, door de decentralisaties worden gemeenten ook geconfronteerd met de groei van de zorgkosten.  Door de trap-op-trap-af systematiek was het mogelijk om een reservering te doen voor de stijging van de zorgkosten. Omdat het rijk vanaf 2026 geen volumegroei toekende aan het gemeentefonds is in de Stadsbegroting 2023 besloten om deze reservering vanaf 2026 niet meer te doen. Met de huidige voorstellen van het rijk is in het gemeentefonds wel compensatie opgenomen voor volumeontwikkeling. Met deze regel wordt deze reservering in het gemeentefonds hersteld.

Deze pagina is gebouwd op 06/19/2023 11:34:09 met de export van 06/05/2023 15:39:49