Voorstel

Voorstel

Onderwerp
Koersdocument 2024

Opsteller

R. Veldkamp

Datum voorstel

30 mei 2023

Programma

Financiën

Portefeuillehouder

T.F.A. van Elferen

Status

Openbaar

Samenvatting
In het Koersdocument doen wij een voorstel aan de gemeenteraad voor het beleid en de financiële kaders voor de volgende Stadsbegroting. Wij voorzien voor de nabije toekomst  meer schaarste; een structureel financieel tekort van € 6 miljoen, schaarste aan overige middelen en grenzen aan de uitvoeringskracht door onder meer de krappe arbeidsmarkt. Daarom hebben wij in het Koersdocument 2024 een aantal uitgangspunten geformuleerd voor het maken van keuzes voor de Stadsbegroting 2024-2027, om deze verwachte schaarste het hoofd te bieden. Op hoofdlijnen schetsen we vervolgens mogelijke richtingen voor uitwerking. Ook presenteren wij het actuele financiële
beeld.

Voorstel

 1. Het college de opdracht te geven om de volgende uitgangspunten van het Koersdocument 2024 te gebruiken bij het opstellen van de Stadsbegroting 2024-2027:
  1. Een sluitende begroting
  2. Focus op realiseren van onze ambities uit het coalitieakkoord, zoals geland in de begroting;
  3. We gaan projecten/activiteiten temporiseren;
  4. We kijken naar alle activiteiten in de totale begroting en heroverwegen  of deze nog voldoende bijdragen aan onze ambities;
  5. Gemeentelijke inkomsten worden niet extra verhoogd;
  6. De financiële spelregels die wij hebben afgesproken en de wettelijke financiële richtlijnen.
 2. De financiële grondslagen en uitgangspunten vast te stellen zoals die zijn opgenomen in hoofdstuk 5 van het Koersdocument 2024.
Deze pagina is gebouwd op 06/19/2023 11:34:09 met de export van 06/05/2023 15:39:49